ELITEXPERT oferă servicii de inginerie specializată ce constau în realizarea expertizei tehnice a bunurilor imobile. Evaluarea bunurilor imobile urmărește să stabilească dacă acestea satisfac cu grad adecvat de siguranță cerințele fundamentale avute în vedere la proiectarea construcțiilor. Expertiza constă dintr-un ansamblu de operații care trebuie să stabilească vulnerabilitatea acestora în raport cu fenomenele naturii caracteristice amplasamentului. Evaluarea este precedată de colectarea informațiilor referitoare la geometria structurii, calitatea detaliilor și a calităților materialelor utilizate în timpul construcției.

               Expertiza tehnică este efectuată de specialiști calificați care dispun de autorizațiile corespunzătoare. Expertiza presupune analiza detaliată a stării imobilului în general și a elementelor constructive în parte. Structurii, materialelor de construcție, materialelor de finisare, terenului (solului).

Procesul de evaluarea se decurge pe mai multe niveluri:

  • Stabilirea datelor inițiale din analiza documentațiilor existente privind construcția și din prescripțiile tehnice valabile la data execuției.
  • Evaluarea preliminară calitativă, prin observări directe, analiza vizuală și expertiza la fața locului.
  • Evaluarea suplimentară, după necesitate și decopertări.
  • Evaluarea preliminară analitică.
  • Evaluarea analitică detaliată, care conține o complexitate sporită.

               Unul din scopurile expertizei este și verificarea corespunderii obiectelor indicate în documentația tehnică și cea de evidență cu situația reală de pe teren. Este important să fie comparată denumirea bunurilor imobiliare cu situația reală conforma Registrului Bunurilor Imobile și conform actelor evidenței contabile ( în cazul bunurilor imobiliare utilizate în activitatea economică).

               O astfel de analiză a corespunderii înscrierilor oficiale și a stării lucrurilor în realitate, va permite evitarea majorării sau diminuării neîntemeiate a valorii proprietății imobiliare.

În urma expertizei expertul va îndeplini următorii pași:

  • Va întocmi un raport de expertiză care va conține consultările făcute, soluțiile propuse cu justificările acestora.
  • Va întocmi și va ține la zi registrul de evidență a lucrărilor de construcție și proiectele expertizate.
  • Va pune la dispoziția la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor prezentului Registru.
  • Se va consulta cu clientul pentru crearea raportului de expertiză și încheierea sa.

               Este important să fie fixată data inspectării obiectului evaluării, deoarece conform practicii generale data evaluării, indicată în raport, este considerată data ultimei expertize a bunului imobil.

               Experții tehnici sunt specialiști cu cunoștințe în domeniul construcției, exploatării construcției sau economist în construcții, recunoscut sau atestat oficial de către autoritatea publică.